Хануур, Төөнүүр, Бумба засал

2017/09/20 20:56 129

Эдгээр уламжлалт эмчилгээний аргуудыг  рашаан эмчилгээтэй хавсруулан тохирох заалтын дагуу хийхэд эмчилгээний үр дүн мэдэгдэхүйц сайжирна.