Рашаан дэвтээлгэ зас

2019/05/18 17:11 122

Дулааны болон эмт бодисын үйлчлэлээр бодисын солилцоог сайжруулж, биеийг шимжүүлэн, тунгалагийн эргэлт, хий, цусны гүйдлийг сайжруулж, булчин шөрмөсийг сулруулан, хавдрыг хариулж, шар усны гэмийг арилгана.