Алсын хараа

Бид дэлхийн түвшний эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын төв болно.

Эрхэм зорилго

Байгаль орчин, рашаан усаа цогц хамгаалжцэгцтэй ашиглан, цэвэр хөгжиж, 
дэлхийн жишигт хүрсэн эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлнэ.